FAQ

 

2015 Mål: De 8 nuværende udviklingsmål, som er defineret ud fra FN's Milleniumerklæring i år 2000. MDG målene løber frem til september 2015.
Post-2015 dagsordenen handler om at evaluere resulatetet af de nuværende mål og formulere fremtidens globale udviklingsmål.

 
2030 Mål: De kommende bæredygtige udviklingsmål, som skal afløse 2015 Målene fra september 2015. Formulering og udvikling af SDG målene er resultatet af Post-2015 processen.

 

Bæredygtighed: En holistisk brug af Jordens resurser, der skaber balance mellem udnyttelse af naturen (landbrug, fiskeri, industri, skovbrug) og beskyttelse af det fælles livsgrundlag.  Brundtlandrapporten (Our Common Future, 1987, da. Vores fælles fremtid) definerede bæredygtighed som det, der "skaffer menneskene og miljøet det bedste uden at skade fremtidige generationers mulighed for at dække deres behov".
Rapporten fokuserede på global bæredygtighed og de sociale, økonomiske og miljømæssige aspekter ved begrebet. 

 

Deduktiv metode: Ved den deduktiv metode tager man noget generelt og anvender det på et særtilfælde.

 

Eksistentialismen: Den danske filosof Søren Kirkegaard anses for at være eksistentialismens fader. Eksistentialisme er en udpræget individualistisk filosofi, som sætter subjektet (mennesket) i centrum. I modsætning til tidlige tiders samfundsfilosofier, som tager udgangspunkt i fællesskabet og selvopofrelsen for dette, handler eksistentialisme om, at enhver må træffe sine egne valg og nå til sin egen erkendelse.

 

Goal:  I "Verden i dine hænder" anvendes mål, goal eller tema om et overordnet udviklingsmål, der er formuleret ud fra visionen om en bedre verden. "Bedre jobmuligheder" er et forslag til et udviklingsmål, men målet er ikke formuleret operationelt, dvs. hvad der konkret forstås ved bedre jobmuligheder, hvad man skal gøre for at skabe bedre jobmuligheder eller hvornår målet er opnået.

 

IND: Institut for naturvidenskabernes didaktik under Købehavns Universitet. Gennem forskning, undervisning, udvikling og formidling arbejder IND på at øge udbyttet af undervisningen i Danmark med hovedvægt på Gymnasie- til Universitetsniveau.

 

Indikator: (engelsk indicator). En indikator angiver, viser eller måler et forhold. Indikatorer bruges til at vise, hvordan noget forholder sig. Fx er lav vækst en indikator for at et barn får en utilstrækkelig kost.

 

Induktiv metode: Ved den induktive metode observerer man enkelte dele og konkludere noget generelt.

 

Innovationsdidaktikken: Arbejdet med innovation i den danske gymnasieskole stiller store krav til den pædagogiske praksis. Innovationsdidaktikken fører klassen gennem forskellige faser, hvor nye erkendelser kan opstå. Ift. Mange andre pædagogiske tilgange kan kaos, frustration og opgivelse være en del af vejen for at nå frem til et færdigt produkt der måske kan bruges og implementeres i virkeligheden. Ønskes mere litteratur henvises der til forfatterne: Lotte Darsø og Dorrit Sørensen. 

 

“Kill your darlings”: En innovationsdidaktisk metode, hvor man sletter al den viden man har indhentet på et bestemt område. Tanken er, at den indhentede viden netop ikke forsvinder ud i æteren, men i stedet kan anvendes på en ny og måske mere brugbar måde i den konkrete problemstilling.

 

Konkret mål: Et specifikt og afgrænset mål, som man prøver at opnå eller ramme. I denne kontext er konkrete mål eller targets de specifikke delmål, som er sat ud fra det overordnde udvklingsmål. 

 

Kvalitative data: fællesbetegnelse for en videnskabelige forskningsmetode, der tages i anvendelse, når man studerer en række forhold, som er vanskelige at iagttage og måle. Undersøgeren betragter oftest ikke sit forskningsfelt som en genstand, men derimod som subjekt eller subjekter. Herved opstår en kommunikationsproces mellem undersøger og undersøgelsessubjekt. 

 

Kvantitative metode: videnskabelig forskningsmetode, der anvendes, når forskningsfeltet kan gøres målbart. Kvantitative metoder vægter indsamlingen af større mængder af "hårde" data, dvs. oplysninger, der umiddelbart kan måles og kvantificeres. De kategoriseres ofte vha. statistiske metoder, og resultaterne præsenteres numerisk.

 

MDG: Millenium Development Goals - de 8 nuværende udviklingsmål, som er defineret ud fra FN's Milleniumerklæring i år 2000. MDG målene løber frem til september 2015. Post-2015 dagsordenen handler om at evaluere resulatetet af de nuværende mål og formulere fremtidens globale udviklingsmål.

 

Mål: I "Verden i dine hænder" anvendes mål, goal eller tema om et overordnet udviklingsmål, der er formuleret ud fra visionen om en bedre verden. "Bedre jobmuligheder" er et forslag/tema til et udviklingsmål, men målet er ikke formuleret operationelt, dvs. hvad der konkret forstås ved bedre jobmuligheder, hvad man skal gøre for at skabe bedre jobmuligheder eller hvornår målet er opnået. På engelsk skelnes mellem goal (overordnet mål) og target (specifikt /konkret mål). 

 

NGO eller ngo: forkortelse for non-governmental-organization, da. "ikke-statslig organisation". En organisation som er uafhængig af offentlige interesser og myndigheder (regerings-uafhængig). Udgangspunktet er ofte private initiativer og bevægelser (græsrødder) som organiserer sig for at støtte områder som menneskerettigheder, nødhjælp og miljø.

 

Per capita: Regnet per person eller indbygger (latin "efter hoveder"). Betegnelsen anvendes bla. i kvantitative undersøgelser.

 

Post-2015 dagsorden: Post-2015 handler om FN's arbejde for at nå frem til en ny global udviklingsdagsorden, herunder formulering af nye, bæredygtige udviklingsmål for perioden 2015-2030.  

 

Proceskompetencer: Fem udvalgte Proces/innovationskompetencer: handle-, navigations-, formidlings-, kreativitets- og samarbejdskompetence. Proceskompetencer som formativt kan anvendes i store projekter. Ønskes mere viden om emnet henvises til: ”Refleksioner over didaktiske og pædagogiske muligheder” i projektet: ”Verden i dine hænder”.

 

SDG: Sustainable Development Goals - de kommende bæredygtige udviklingsmål, som skal afløse 2015 Målene fra september 2015. Formulering og udvikling af SDG Målene er resultatet af Post-2015 processen.

 
Target: Et defineret, konkret og afgrænset mål som man prøver at opnå eller ramme. I denne kontekst er targets  de specifikke delmål, som er sat ud fra det overordnde udvklingsmål. 
 
Ulighed: Global ulighed er et centralt begreb i Post-2015 debatten. Begrebet omfatter skæv eller ulig fordeling af ressourcer og magt: økonomiske, politiske, uddannelsesmæssige. "Kloden vælter" er et udtryk for at en lille del af verdens befolkning/lande ejer og kontrollerer størstedelen af verdensøkonomien.  
 
Vision: i projekter er visionen den overordnede tanke/drøm eller retning for projektet - det man vil opnå med sit projekt. Hvordan visionen konkret kommer til at virke (mål) og hvordan visionen skal realiseres (midler)behøver ikke være gennemtænkt på dette trin. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Network MediaHjemmeside fra
Network Media
Websitet anvender cookies til at huske dine indstillinger, statistik og at målrette annoncer. Når du besøger vores hjemmeside, accepterer du automatisk vores brug af Cookies.